Przejdź do treści

Polityka Prywatności

Chojeńskie Centrum Ortopedyczno – Rehabilitacyjne

PRIMUS MEDICUS Sp. z o.o

Klauzula informacyjna RODO

Mając na uwadze wymagania art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 г. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chojeńskie Centrum Ortopedyczno – Rehabilitacyjne PRIMUS MEDICUS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 18
 2. Z Administratorem można kontaktować się:
  a) listownie (Chojeńskie Centrum Ortopedyczno – Rehabilitacyjne PRIMUS MEDICUS Sp. z o.o. 93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 18),
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: recepcja@primusmedicus.pl
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pawła Jakubcewicza z którym można się kontaktować przez adres e-mail: pjakubcewicz@primusmedicus.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie na podstawie przepisu prawa (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Roz. MZ z dnia 6 kwietnia 2020 w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania) oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia
  b) realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  c) wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, jakim jest ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  e) prowadzenia monitoringu na terenie placówek administratora z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie na podstawie przepisu prawa (art. 23a ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa.
  f) w innych celach (tj. przetwarzanie danych teleadresowych w celu informowania o umówionych wizytach, przetwarzanie danych uzyskanych poprzez formularz kontaktowy w serwisie internetowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) podwykonawcy Administratora (na podstawie umowy powierzenia), np. podmioty świadczące usługi wsparcia i utrzymania IT, usługi księgowe, usługi archiwizacji i zarządzania dokumentacją, doradztwo prawne, usługi audytu
  b) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, takie jak np. policja, prokuratura, sąd, urząd skarbowy, NFZ, Łódzki Urząd Wojewódzki
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  a) dla celu wskazanego w pkt. 4.a – Zgodnie z ustawą o art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Państwa dane będą przechowywane przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powołanym przepisie i przepisach odrębnych. Po upływie tego okresu dane osobowe będą mogły być trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone. Usunięcie danych będzie realizowane na żądanie pacjenta, poprzez zastosowanie procedury trwałej anonimizacji danych. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
  b) dla celu w pkt. 4.b-d – Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia realizacji umowy. Okres 6 lat wynika z obowiązku przechowywania dokumentacji na podstawie ustawy o rachunkowości, a także w związku z koniecznością ochrony Administratora przed roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń przez Administratora, w okresie przedawnienia potencjalnych roszczeń
  c) dla celu w pkt. 4.e – przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące
  d) dla celu w pkt. 4.f – przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji medycznej, lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych we wskazanym celu
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych,
  f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych (za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej pisząc na adres korespondencyjny Administratora).

8. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

9. Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach:
a) wskazanych w pkt. 4.a jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa
b) w pozostałych przypadkach jest dobrowolne jednak ich niepodanie może skutkować́ brakiem możliwości realizacji celu.

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dla Fanpage Facebook  

Mając na uwadze wymagania art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 г. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chojeńskie Centrum Ortopedyczno – Rehabilitacyjne PRIMUS MEDICUS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 18
 2. Z Administratorem można kontaktować się:
  a) listownie (Chojeńskie Centrum Ortopedyczno – Rehabilitacyjne PRIMUS MEDICUS Sp. z o.o. 93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 18),
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: recepcja@primusmedicus.pl
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pawła Jakubcewicza z którym można się kontaktować przez adres e-mail: pjakubcewicz@primusmedicus.pl
 4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:
  a) prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc.,
  b) informowania o aktywności administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje administrator,
  c) informowania o produktach i usługach administratora,
  d) budowania i utrzymania społeczności związanej z administratorem,
  e) komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),
  f) ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  g) analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.
 5. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
  a) podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkownika na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
  b) dane opublikowane przez użytkownika na profilu Facebook,
  c) anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies” z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkowników zarejestrowanych na Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) zgoda użytkownika, wyrażone poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u administratora,
  b) prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest: prowadzenie fanpage’a oraz konieczność zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a także marketing bezpośredni oraz ochrona praw i roszczeń.
 7. Okres przechowywania danych jest związany z celami i podstawami przetwarzania. W związku z czym:
  a) dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,
  b) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania tego interesu, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 8. Administrator udostępnia dane osobowe jedynie podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora (obsługa IT, obsługa marketingowa). W związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 9. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 10. Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od administratora fanpage
 11. dane użytkowników administrator uzyskuje od firmy Facebook Inc. oraz publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’u administratora.
 12. każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody.
 13. osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
  c) telefonicznie: (22) 531 03 00.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage’a administratora.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  a) Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  b) Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl
  c) Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  d) Safari: safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.